بلبرینگ های کف گرد SKF

SKF THRUST BEARINGS

این بلبرینگهای از یک واشر شفت یک واشر نشیمنگاه و مجموعه قفسه پنجره تشکیل شده است و تفکیک پذیر است .
این بلبرینگها بار محوری را فقط از یک و دو جهت تحمل میکنند و به هیچ عنوان بار شعاعی را تحمل نمی نمایند.
و در مدلهای یک ردیفه دو ردیفه یک طرفه دو طرف و دارای واشر کروی می باشند.