بلبرینگ های استوانه ای کف گرد SKF

کاربرد این بیرینگها در جاهایی که نیاز به تحمل بار محوری سنگین میباشد است.
استاندارد این بیرینگ ها یک طرفه بوده و بار محورد را در یک جهت متحمل میشود.
ودر مدلهای یک ردیفه و دو ردیفه می باشند.