مکاترونیک ها

(بلبرینگهای مجهز به سنسور)

این بیرینگها متشکل از یک بیرینگ با یک سنسور می باشند . که سنسور و بیرینگ به هم متصل است.